Automobie Association Philippines

Philippine Affiliate of Federation Internationale de l'Automobile

Kindly answer the questions below truthfully. We assure you that all information in this form will remain confidential. (Hinihingi po ang inyong pag-sasabi ng totoo sa mga tanong sa ibaba. Makakasiguro po kayo na lahat ng impormasyong inyong ibibigay ay mananatiling “confidential”.)
Maraming Salamat po.

Please fill in this field.
Please fill in this field.
Please fill in this field.
Please fill in this field.

1. For the past 14 days, have you experienced any of the following: (Sa nakalipas na 14 na araw, nakakaranas ka ba ng:)


Please fill in this field.
Please fill in this field.